Linsjakt.nu berättar om Optikbranschens Vision & Verksamhetsidé

Optikbranschen verkar för att dess medlemsföretag ska ligga långt framme när det gäller att skapa konsumenttrygghet med hög produkt- och patientsäkerhet. Inom ramen för detta ställer Optikbranschen konkreta krav på medlemsföretagen för att de ska eftersträva att erbjuda synvård på högsta europeiska nivå.

Vision

Optikbranschen ska verka för att i Sverige inom branschen verksamma företag erbjuder den bästa synvården.
• Optikbranschen ska identifiera synvårdsfrågor och verka för att säkerställa hög konsument- och medlemsnytta.
• Optikbranschen ska förena och utveckla branschen samt vara dess naturliga nav och kontaktpunkt för såväl branschaktörer som samhälle och dess institutioner.

Verksamhetsidé

Optikbranschen ska verka för branschens utveckling och medlemsnytta.

• Optikbranschen ska verka för hög kvalitet genom branschnormer.
• Optikbranschens verksamhet ska inte omfatta frågor av arbetsgivar- och arbetstagarkaraktär.
• Optikbranschen ska verka i branschövergripande frågor men inte i kommersiella frågor som berör enskild

medlems verksamhet.
• Optikbranschen ska verka för medlemsnytta genom att proaktivt verka för tillväxt i branschen.
• Optikbranschen ska huvudsakligen verka inom fyra verksamhetsområden.
– Näringspolitik & branschfrågor
– Utbildningspolitik
– Branschens utveckling & tillväxt
– Konsumenttrygghet

Näringspolitik & branschfrågor

• Optikbranschen ska säkerställa branschintressen i näringspolitiska frågor. Detta ska ske gentemot:
– Regering / Riksdag
– Myndigheter
– Utbildningssamordnare
– Övriga branschorganisationer
– Övriga yrkesorganisationer
– Icke medlemsföretag
– Allmänheten

Utbildningspolitik

Optikbranschen ska i samråd och tillsammans med bland annat Optikerförbundet verka för att medlemsföretagen har tillgång till utbildade optiker vars utbildning och fortbildning baseras på forskning som håller en hög och jämn kvalitet.
• Optikbranschen ska även främja branschens behov av utbildning av andra än legitimerade optiker.

Branschens utveckling & tillväxt

Optikbranschen ska genom interna och externa åtgärder verka för branschens tillväxt och utveckling genom att:
• Identifiera och driva näringspolitiska frågor vilka gynnar och stödjer medlemmarnas verksamhet.
• Ge ut en branschtidning med hög kvalitet och högt läsvärde. Tidningen ska vara ett medel för intern förankring av föreningens verksamhet. Vidare ska den generera ekonomiskt överskott och därmed skapa utrymme för en proaktiv näringspolitik.
• Verka för att medlemsföretagen bidrar med underlag för en tillförlitlig branschstatistik. Optikbranschen ska med statistiken skapa uppmärksamhet och proaktivitet i den näringspolitiska rollen.

Konsumenttrygghet

Optikbranschen ska verka för att medlemsföretagen ska vara det naturliga valet för den som är i behov av synhjälpmedel genom att medlemsföretagen håller en hög kvalitet på såväl produkter som tjänster. Detta ska bland annat ske genom att
• Inom ramen för kundnytta identifiera uppförandekod för medlemmarna.
• Driva och utveckla Kvalitetsnorm i Synvården för att säkerställa högsta patientsäkerhet inom ramen för gällande lagstiftning.
• Driva och utveckla kvalitetsdokument för verksamheter där försäljning av optiska hjälpmedel sker utan aktivt verksam leg optiker.
• Utveckla normer för hantering av reklamationer i enlighet med lag och Allmänna Reklamationsnämndens praxis.